Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

Anunț de informare a angajaților AEE

 

Prin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică, vă informează, că a intrat în vigoare noua Lege cu privire la eficiența energetică, nr. 139 din 19.07.2018, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 309-320 la data de 17.08.2018.

Conform prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea menționată, Guvernul în termen de până la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii va reorganiza Agenția pentru Eficiență Energetică, prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică.

Astfel, ca rezultat al reorganizării, Agenția pentru Eficiență Energetică urmează să preia personalul Fondului pentru Eficiență Energetică, care nu sunt funcționari publici, ca consecință, fiind posibilă aprobarea unui nou statut de personal.

În context, art. 63 alin. (1, lit. c) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158 din 04.07.2008, prevede că, persoana/organul care are competența legală de numire în funcție va dispune eliberarea din funcţia publică printr-un act administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei eliberării din funcţia publică, în cazul cînd autoritatea publică îşi reduce efectivul de personal sau lichidează funcţia publică, ca urmare a intrării în vigoare a statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia ocupată de funcţionarul public respectiv.

Pornind de la cele menționate, vă comunicăm că, aprobarea noului Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, ar putea modifica structura existentă a Agenției, ceea ce va declanșa procedura de reducere a numărului de personal în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), lit. c) din Codul Muncii.

De asemenea, art. 421 alin. (5) din Codul Muncii, menționează, că în cazul în care sânt preconizate anumite măsuri cu privire la salariați, informarea se va efectua cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. În caz de lichidare a unității sau reducere a numărului ori a statelor de personal, salariații vor fi informați despre acest lucru cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor prevăzute la art. 88.

Iar, 421 alin. (6) din Codul precitat, indică, că dacă în cadrul unității nu există nici sindicat, nici reprezentanți aleși, informația menționată la alin. (2) se aduce la cunoștința salariaților printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanțele acesteia), precum şi, după caz, prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice.

Având în vedere cele expuse, vă informăm că odată cu aprobarea noului Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, ar putea fi declanșate procedurile de disponibilizare a personalului Agenției pentru Eficiență Energetică, în legătură cu intrarea în vigoare a noului statut de personal în care ar putea să nu se mai regăsească funcțiile publice ocupate de funcționarii din cadrul Agenției. 

 

A FOST MODIFICATĂ DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR LA TENDER

Agenția pentru Eficiență Energetică, anunță că a fost modificată data limită de depunere a ofertelor  pentru participarea la concursul de achiziţii publice la următoarele servicii:

 Servicii de organizare a Săptămânii Moldova Eco Energetică.

În acest context AEE invită operatorii economici să depună ofertele până pe 02.11.2017 , ora 10:00

Invitația de concurs, scopul și serviciile solicitate pe fiecare componentă le găsiți anexate mai jos.

Pentru mai multe informatii contactați:

Nicolae Neamțu  tel. (022) 49-94-44  ext: 6,  tel. (022) 31-00-12  ext: 1

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resurse utile: 

pdfTenderTitlePage.pdf58.26 KB

 pdfInvitation.pdf103.73 KB

 

AVIZ CU PRIVIRE LA REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE

 

AVIZ

cu privire la rezultatul  concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante

de  Șef al Serviciului juridic și resurse umane; Contabil Șef; Specialist principal al Serviciului audit, autorizări și inspectare.

Agenția pentru Eficiență Energetică aduce la cunoștință că, urmare organizării  concursului de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcţiei vacante de  Șef al Serviciului juridic și resurse umane; Contabil Șef; Specialist principal al Serviciului audit, autorizări și inspectare, câștigători au fost declarați:

                                                         Andrei Papanaga      Șef al Serviciului juridic și resurse umane

                                                         Corina Savca             Contabil Șef

                                                         Virgiliu Mîndru        Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ DESPRE OGRANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PENTRU OGRANIZAREA SĂPTĂMÂNII MOLDOVA ECO ENERGETICĂ

 

Agenția pentru Eficiență Energetică invită operatorii economici să depună ofertele până pe 02 noiembrie,2017 pentru participarea la concursul de achiziţii publice la următoarele servicii:

Servicii de organizare a Săptămânii Moldova Eco Energetică

Invitația de concurs, scopul și serviciile solicitate pe fiecare componentă le găsiți anexate mai jos.

Ofertele vor fi prezentate conform datei indicate în fiecare document, în versiune tipărită (în plic sigilat) pe adresa mun. Chișinău, str. A. Russo 1, et. 10

Pentru mai multe informatii contactați:

Nicolae Neamțu  

tel. (022) 49-94-44  ext: 6, 

tel. (022) 31-00-12  ext: 6

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resurse utile: 

pdfInvitation.pdf103.73 KB

pdfTenderTitlePage.pdf58.26 KB

 

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ ȘI SUNT ADMIȘI LA INTERVIUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

 

Lista

candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la

proba interviului din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante

de  Șef al Serviciului juridic și resurse umane; Contabil Șef; Specialist principal al Serviciului audit, autorizări și inspectare.

N/O

Numele Prenumele

Funcția

1.

Andrei Papanaga

Șef al Serviciului juridic și resurse umane

2.

Corina Savca

Contabil Șef

3.

Cristina Cotorobai

Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

4.

Virgiliu Mîndru

Specialist principal în cadrul Serviciului Audit, autorizări și inspectare

Data şi ora desfăşurării probei de interviu – 11 octombrie 2017, ora 10:00, pe adresa Alecu Russo 1, et.10, Sala de ședințe.

 

Mai multe articole...

Subcategorii