Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Informații Regulamentele

Regulamentele

REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A PROCURĂRII ȘI INSTALĂRII ECHIPAMENTELOR PE BIOCOMBUSTIBIL SOLID

 

                   „APROBAT”

în cadrul şedinţei Consiliului de Coordonare

a Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova

din 21 aprilie 2016

 

                                             

                                                                                  


 

Regulamentul

Privind desfășurarea Programului de subvenţionare

a procurării şi instalării echipamentelor pe biocombustibil solid

(modificat și completat la 21.04. 2016)

Chișinău 2016

$11.                 Introducere

$11.1 În scopul promovării eficiente a eforturilor Guvernului Republicii Moldova învederea atingerii obiectivelor strategieenergetice 2030, prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova,UniuneEuropeană acordă asistență financiară în vederea stimulării consumului de combustibil din biomasa solidă la nivel de gospodării casnice, întreprinderi micro și mici din Republica Moldova;

$11.2              Mijloacele financiare sunt acordate în baza Documentului de proiect semnat între Ministerul Economiei și Programul Națiunilor Unite în Moldova la 16 Septembrie 2011 și vor respecta regulile de debursare ale PNUD conform Abordării Armonizate vizând Transferul de Numerar (HACT);

$11.3              Prezentul Regulament este o declaraţie privind procedura de procurare la prețuri avantajoase a cazanelor/sobelor/arzătoarelor/ pe biocombustibil solid în cadrul “Programului privind subvenţionarea procurării şi instalării echipamentului pe biocombustibil solid”;

$11.4              Programul este destinat procurării în condiții avantajoase de către gospodăriile casnice, întreprinderile micro și mici, a cazanelor pe biomasă solidă produse sau asamblate de către furnizorii locali cît și ai biocombustibilului solid produs de către furnizorii locali;

$11.5              Scopul Programului este de a stimula utilizarea în scopuri energetice a combustibilului din biomasă solidă produs local. Implementarea Programului urmărește de asemenea substituirea lemnului de foc, gazelor naturale şi a altor combustibili fosili, în mare majoritate importați și utilizați la producerea energiei termice pentru încălzirea spațiilor locative şi producerea apei calde menajere. Prin stimularea directă a procurării de echipament pe biomasă și a biocombustibilului solid la nivel de gospodărie casnică, precum și a întreprinderilor micro și mici, Programul își propune să stimuleze într-un mod fezabil atât cererea pentru combustibil din biomasă cât și echipamente necesare pentru acest tip de combustibil;

$11.6              Regulamentul defineşte criteriile de desfăşurare a prezentului Program. El este destinat să asigure obiectivitatea fiecărei decizii luate, precum şi corespunderea cu criteriile şi condiţiile stabilite.

$12.                 Dispoziţii generale

$12.1              Regulamentul  Programului  privind  subvenţionarea procurării şi instalării echipamentului pe biocombustibil solid, denumit în continuare „Regulament”, constituie suportul legal, având rolul de a explica în detalii etapele și responsabilitățile participanților și de a furniza solicitanţilor de finanţare informație veridică despre modalitatea de accesare a suportului acordat din surse alocate de Proiectul Energie și Biomasă în Moldova.

$12.2              Regulamentul conţine dispoziţii privind:

$1a)      Mecanismul desubveionare;

$1b)      Eligibilitateasolicitantului,adosaruluidefinaare,aproiectuluipropusşia cheltuielilorlegatedeaceasta;

$1c)      Condiţiilededepunereadosaruluidefinanţare,analizăşiselectare,aprobare, finaare, implementaresi monitorizareaproiectului propus.

$13.                 Definiţii utilizate în prezentul Regulament:

$13.1              Solicitant - persoana fizică/juridică care depune cerere de finanţare nerambursabilă;

$13.2              Beneficiar - persoană fizică/juridică care depune dosar de finanţare şi încheie contract de subvenționare cu AEE;

$13.3              Cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din fondurile alocate activității date; formularul cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament;

$13.4              Cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar pentru achiziţia de produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din fondurile alocate de PEBM, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

$13.5              Cerere de rambursare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AEE, în baza căreia se face decontarea;

$13.6              Dosar de rambursare – cererea de finanțare nerambursabilă însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative ale căror listă este prevăzută în punctele (9) sau (10) ale prezentului Regulament;

$13.7              Dosar de finanţare – cererea de rambursare însoţită de documentele indicate la pct. (19) al Regulamentului, care se depun de către solicitant în vederea analizei şi aprobării finanţării de către Agenție;

$13.8              Echipament – cazane și arzătoare care utilizează drept combustibil brichete și/sau pelete din biomasă sau sunt universale;

$13.9              Finanţare nerambursabilă – modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către AEE a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar pentru achiziţia echipamentului pe biocombustibil solid;

$13.10          Furnizor acreditat în program – persoană fizică sau juridică locală specializată în producerea, asamblarea, comercializarea şi/sau instalarea echipamentului;

$13.11          Întreprindere micro – agentul economic ce corespunde următoarelor criterii:

$1a)      Număr mediu scriptic anual de salariați de cel mult 9 persoane;

$1b)      Suma anuală a veniturilor din vînzări cel mult 3 milioane de lei;

$1c)      Valoarea totală anuală de bilanț a activelor ce nu depășește  3 milioane lei;

$13.12          Întreprindere mică – agentul economic ce corespunde următoarelor criterii:

$1a)      Număr mediu scriptic anual de salariați de cel mult 49 de persoane;

$1b)      Suma anuală a veniturilor din vînzări cel mult 25 milioane de lei;

$1c)      Valoarea totală anuală de bilanț a activelor ce nu depășește 25 milioane lei, cu excepția agenților economici care corespund criteriilor de întreprinderi micro;

$13.13          Sistem de încălzire – complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv a energiee termice;

$13.14          Sistem de încălzire clasic – sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni, lemne de foc.

$14.                 Grupul țintă

$14.1              În contextul dezvoltării unei piețe durabile de consum a biocombustibilului solid la nivel de gospodării casnice, întreprinderi  micro și mici din Republica Moldova, implementarea prezentului Program se va focusa asupra stimulării consumatorului final de bicombustibil solid prin acordarea de subvenții pentru procurarea și instalarea echipamentului pe biomasă solidă produs sau asamblat local.

$14.2              Producătorii și furnizorii locali de echipament pe biomasă solidă vor fi stimulați în mod indirect prin asigurarea unei piețe de desfacere a echipamentului.

$15.                 Criteriile de eligibilitate ale solicitantului

$15.1              Este cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu care își are  domiciliul în Republica Moldova;

$15.2              Este persoană juridică - întreprindere micro sau mică, care este înregistrată și activează pe teritoriul Republicii Moldova;

$15.3              Este proprietar al imobilului în care se dorește implementarea proiectului;

$15.4              Bunul imobil în care urmează a fi instalată Centrala Termică trebuie să fie dat în exploatare (imobilele în proces de reparație, reconstrucție, nefinisate și nelocuibile nu sunt eligibile)

$15.5              Beneficiarul va face dovada instalării Centralei Termice într-un imobil utilizat conform destinației (locativă) și care este caracterizat printr-o sarcină termică reală

$15.6              Imobilul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești și asupra lui nu este aplicat sechestru;

$15.7              Prezentarea acordului în scris al co-proprietarilor imobilului privind permisiunea instalării cazanului;

$15.8              Asistența solicitată din partea Programului va duce la înlocuirea sistemului classic de încălzire (produse petroliere, gaze naturale, cărbuni, lemne) cu unul pe biomasă sau alternativ va permite pregătirea apei calde menagerie pentru necesitățile cotediene.

$16.                 Criteriile de eligibilitate ale proiectului de subvenționare

$16.1              Este eligibil proiectul de subvenționare care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

$1a)      Se încadrează la nivel tehnic în prevederile Programului;

$1b)      Proiectul de subvenționare vizează o reducere a consumului de combustibili fosili (produsepetroliere,gazenaturale,cărbuni);

$1c)      Proiectul de subvenționare se află în afara ariei de acoperire a rețelelor de distribuție centralizată a energiei termice.

$17.                Criteriile de eligibilitate ale acreditării și retragerea acreditării

 

$17.1              Furnizorii de echipament pe biocombustibil solid pot fi persoanele fizice și juridice, care au capacitatea tehnică de producere, asamblare, livrare și instalare, și nu au restanțe către bugetul public național;

$17.2              Existența relațiilor contractuale cu unul sau mai mulți producători/dileri oficiali de echipamente similare de peste hotarele țării;

$17.3              Oferta prezentată de fiecare furnizor va include spectrul de echipamente similare care se încadrează conform parametrilor tehnici aprobați în cadrul Programului;

$17.4              Furnizorii de echipamente vor prezenta Agenției pentru Eficiența Energetică prețurile de listă a echipamentelor oferite în cadrul Programului și documentația tehnică aferentă acestora;

$17.5              Modificarea ofertei prezentate în cadrul procesului de acreditare va avea loc doar cu înștiințarea în scris și acordul Agenției;

$17.6              Acreditarea furnizorilor se efectuează în scopul creării unei liste recomandabile pentru consumatorii ce intenționează să participe în Program în scopul asigurării procurării unui echipament nou și performant cu o garanție tehnică de deservire de cel puțin 12 luni;

$17.7              În cazul cînd potențialul beneficiar va indica în cererea sa de finanțare  un echipament care corespunde tuturor condițiilor Programului, dar la un preț mai avantajos decît cel oferit de furnizorii acreditați, Agenția va accepta subvenționarea dacă compania selectată întrunește condițiile prevăzute în prezentul Regulament și va parcurge etapele de acreditare;

$17.8              Beneficiarul este în drept de a selecta de unul singur furnizorul acreditat de la care intenționează să achiziționeze echipamentul la un preț mai avantajos pentru el;

$17.9              Angajații furnizorului nu au dreptul de a reprezenta interesele solicitantului (beneficiarului) prin procură;

$17.10          Se retrage accreditarea furnizorului de către Agenție, în cazul în care, furnizorul accreditat, prin intermediul paginei web a companiei, rețelelor de socializare, prin intermediul mijloacelor de informare în masă a populației, ziare, reviste sau în oficiul și/sau unitățile de comerț din subordine - plasează anunțuri prin care îndeamnă și atrage populația să procure echipamente pe biomasă de la compania sa, garantând obținerea subvenției în cadrul Programului vizat;

$17.11          Se retrage accereditarea furnizorului de către Agenție, în cazul în care furnizorul îndeamnă și atrage populația să procure echipamente pe biomasă de la compania sa, sau a livrat deja asemenea echipament, pe cînd realizarea Programului vizat a fost suspendată/încetată, sau urmează a fi relansată.

$17.12          Se retrage accreditarea de către Agenție în cazul în care furnizorul accreditat nu a executat solicitările AEE de prezentare în termen a informațiilor solicitate, prezentarea informațiilor denaturate sau incomplete, necesare pentru exercitarea atribuțiilor și funcțiilor atribuite AEE, nu a executat recomandările AEE sau nu execută/respectă obilagțiile contractuale privind livrarea, instalarea și deservirea echipamentului.

$17.13          Se radiază din Lista companiilor acreditate în cadrul Programului Furnizorii care au emis procesul verbal de dare în exploatare a Centralei Termice și/ sau facturii, iar în urma activităților de monitorizare la imobilul beneficiarului se depistează că CT nu a fost instalată

$17.14          În cazul în care Furnizorul de CT depășește perioada de 15 zile lucrătoare pentru livrarea și instalarea CT din data notificării de către AEE, Beneficiarul este în drept de a înștiința în scris Furnizorul și AEE despre selectarea unui alt furnizor acreditat pentru achiziționarea CT în termenii stabiliți de prezentul Regulament.

$18.                 Criteriile de eligibilitate pentru echipamentul procurat în cadrul Programului

$18.1              Se acceptă procurarea doar a echipamentului nou și care corespund parametrilor tehnici eligibili pentru participare în program;

$18.2              Se acceptă pentru procurare echipament, care utilizează drept combustibil brichete sau pelete din biomasă sau sunt universale la utilizarea asemenea combustibili;

$18.3              Se acceptă pentru procurare doar echipament asamblat local și/sau livrat de furnizorii acreditați sau întreprinderile ce întrunesc condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

$18.4              Parametrii tehnici ai echipamentului eligibil:

 

Caracteristici

 

Tipucazanului

Tipulcombustibilului

Pelete

Brichete

Brichete și/sau pelete

Diametrul(mm)

≤10

≤100

≤100/10

Lungimea(mm)

≤30

≤500

≤500/30

Eficiența(%)

>85

>75

>85

Autonomia delucru(orefărăintervenția operatorului)

min. 36

min. 6

Min. 36

Conexiune electrică(V)

230

230

230

Panouautomatizat decontrol

Da

Da

Da

 

 

$19.                Documentele necesare pentru participarea solicitanților la Program (Persoane fizice - gospodării casnice)

 

$19.1              Cererea de finanțare nerambursabilă (Anexa nr. 1);

$19.2              Declarația pe propria răspundere despre veridicitatea datelor furnizate în scopul participării la Program (Anexa nr. 2);

$19.3              Documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului în care urmează a fi instalat echipamentul pe biocombustibil solid;

$19.4              Acordul în scris de participare în Program a co-proprietarilor imobilului unde se va instala cazanul;

$19.5              Actul de identitate al solicitantului și după caz a co-proprietarilor;

$19.6              Oferta de preț și specificațiile tehnice ale echipamentului, eliberată în original de către furnizorul acreditat;

$19.7              Agenția este în drept de a solicita verbal sau în scris și alte documente și informații adiționale, care urmează a fi prezentate în termen de 3 zile lucrătoare;

$19.8              Cererea de finanțare nerambursabilă și documentele/informațiile prevăzute în punctele (9.1 – 9.7) ale prezentului Regulament se prezintă personal de către solicitant sau reprezentantul său legal, la sediul Agenției pentru Eficiența Energetică;

$19.9              Nu se acceptă și se returnează Cererea de finanțare nerambursabilă cu informațiile/documentele anexate la ea, în următoarele cazuri:

$1a)      Includerea în documentele/informațiile prezentate Agenției a unor date incomplete sau denaturate;

$1b)      Ne prezentarea Agenției a documentelor/informațiilor  indicate în prezentul Regulament sau celor solicitate suplimentar.

$110.            Documentele necesare pentru participarea solicitanților la Program (Întreprinderile micro sau mici)

$110.1               Cerere de finanțare nerambursabilă (Anexa nr.1);

$110.2               Certificatul de înregistrare  și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

$110.3               Procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor/asociaților întreprinderii   privind acordul participării la Program;

$110.4               Documentele ce confirmă dreptul de proprietate/co-proprietate al solicitantului asupra imobilului în care intenționează să instaleze echipamentul;

$110.5               Contractul de arendă al imobilului încheiat cu proprietarul acestuia, valabil pentru o perioadă egală sau mai mare de 18 luni din data semnării contractului cu AEE și acordul în scris al proprietarului privind participarea la Program, cu anexarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate;

$110.6               Certificatul organului fiscal privind lipsa restanțelor la bugetul public national;

$110.7               Declarația pe propria răspundere despre veridicitatea datelor furnizate în  scopul participării la Program;

$110.8               Oferta de preț și specificațiile tehnice ale echipamentului eliberată în original de către furnizorul acreditat;

$110.9               Copia autentificată a raportului financiar pentru perioada anterioară de activitate (ultimul an);

$110.10           Agenția este în drept de a solicita verbal sau în scris și alte documente și informații adiționale, care urmează a fi prezentate în termen de 3 zile lucrătoare;

$110.11           Cererea de finanțare nerambursabilă și documentele prevăzute în punctele (10.1 – 10.10) ale prezentului Regulament se prezintă personal de către administratorul întreprinderii solicitante sau reprezentantul său legal, la sediul Agenției pentru Eficiența Energetică.

$110.12           Nu se acceptă și se returnează Cererea de finanțare nerambursabilă cu  informațiile/documentele anexate, în cazul în care:

$1a)           În documentele sau informațiile prezentate Agenției au fost incluse date denaturate sau incomplete;

$1b)           Nu au fost prezentate Agenției documentele sau informațiile indicate în prezentul Regulament sau cele solicitate suplimentar.

$111.            Documentele necesare pentru participarea furnizorilor  la procesul de acreditare lansat în cadrul Programului

$111.1               Cererea de participare pentru acreditare (Anexa nr.3);

$111.2               Forma de aplicare (Anexa nr.4);

$111.3               Declarația pe propria răspundere a administratorului privind autentificarea datelor prezentate pentru acreditare (Anexa nr.5);

$111.4               Documente ce confirmă importul, producerea, asamblarea sau comercializarea echipamentelor pe biocombustibil solid și dreptul de executare a lucrărilor de instalare a echipamentului, care se practică în bază de licență;

$111.5               Certificatul organului fiscal privind lipsa restanțelor la bugetul public national;

$111.6               Contractele de colaborare cu producătorul/dilerul oficial din străinătate;

$111.7               Lista de prețuri cu parametrii tehnici a echipamentului în limba de stat a Republicii Moldova, pentru oferirea beneficiarului la Program posibilitatea selectării unui echipament nou și performant, cu o garanție tehnică de deservire pe o perioadă de cel puțin  12 luni;

$111.8               Agenția este în drept de a solicita verbal sau în scris și alte documente și informații adiționale, care urmează a fi prezentate în termen de 3 zile lucrătoare;

$111.9               Cererea de participare pentru acreditare și documentele prevăzute în pct. (11.1 – 11.7) al prezentului Regulament se prezintă personal de către administratorul furnizorului sau reprezentantul său legal, la sediul Agenției pentru Eficiența Energetică;

$111.10           Nu se acceptă și se returnează Cererea de participare pentru acreditare cu  informațiile/documentele anexate, în cazul în care:

$1a)      În documentele sau informațiile prezentate Agenției au fost incluse  date denaturate sau incomplete;

$1b)      Nu au fost prezentate Agenției documentele sau informațiile indicate în prezentul Regulament sau cele solicitate suplimentar.

$112.            Cuantumul finanțării

 

$112.1               Cererile de solicitare pentru participare la Program vizează procurarea și instalarea echipamentului achiziționat de la furnizorii acreditați, cuantumul subvenționării maxime admisibile din suma totală a investiției efectuate fiind de 500,00 Euro pentru cazanele ce corespund parametrilor tehnici din coloana I și 1300,00 Euro pentru cazanele ce corespund parametrilor din coloana II;

Valoarea 

subvenției

 

 

Parametrii

tehnici a cazanelor

500 EURO

1300 EURO

Randament (%)

>75

>85

Autonomia de lucru           (ore fără intervenția operatorului)

min. 6

min. 36

Panou automatizat de control

DA

DA

Tipul biocombustibilului utilizat

Brichete

Brichete și/sau pelete

$112.2               Dacă aceeași persoană depune mai multe cereri de finanțari nerambursabile în cadrul Programului, se subvenționează numai o singură cerere;

$112.3               Suma cererii de aplicare include costurile echipamentului, materialelor aferente montării, cheltuielile de transportare și instalare ale acestuia, indicate în MDL;

$112.4               Beneficiarul va achita furnizorului acreditat valoarea integrală a echipamentului, materialelor adiționale instalării, transportării și instalării acestuia;

$112.5               În cazul în care valoarea investiției este mai mică decît subvenția acordată în cadrul Programului – se subvenționează doar valoarea investiției;

$112.6               Subvenția acordată se transferă de către Agenția pentru Eficiență Energetică la contul de decontare al Beneficiarului înregistrat la una din Băncile Comerciale din Republica Moldova. Transferul se efectuează în MDL la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei înregistrat la data efectuării transferului.

$113.             Categorii de cheltuieli eligibile

$113.1               Costul Centralei Termice ce funcționează pe bază de bicombustibil solid;

$113.2               Costurile materialelor și echipamentului aditional necesar instalării Centralei Termice (radiatoarele/ elementele de încălzire, de orice tip, nu sunt eligibile);

$113.3               Cheltuielile de montare și punere în funcțiune a Centralei Termice;

$113.4               Cheltuieli de transportare la locul instalării;

$113.5               Cheltuielile eligibile, indicate la punctele (13.1 – 13.4), pot fi efectuate numai după semnarea  de către Beneficiar a contractului de subvenționare a procurării (achitării depline) și instalării echipamentului.

$114.            Contractarea beneficiarilor

Scopul, durataşi condiţiileproiectului

Convenit la semnareaAcordului de finaare

Localităţi

Întreg teritoriu al Republicii Moldova

Beneficiarii

Persoanele fizice (gospodăriile casnice) și întreprinderile  micro și mici eligibile, imobilele cărora nu sunt racordate la rețelele centralizate de distribuție a agentului termic

Tipul de combustibil

Brichete, Pelete, Brichete și Pelete

Obiectul contractului

Cazane / sobe / arzătoarece funcționeazăpebazăde biocombustibil solid

din bioma

Durata contractului

12 luni din ziua decontării valorii finanțării nerambursabile la contul bancar al beneficiarului

Acordarea subvenției beneficiarului

După instalarea cazanului/sobei/arzătorului și prezentarea procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor executate și altor documente prevăzute în prezentul Regulament

Procesareacererii de finanțare nerambursabilă și acordarea subvenției

Pînă la 30 zile,  în limita mijloacelor financiare disponibile în acest scop

$115.             Recepționarea și înregistrarea cererii și documentelor pentru participare la Program

$115.1               Cererile se înregistrează din ziua în care se lansează Programul și se acceptă după principiul „Primul venit – primul servit”;

$115.2               Se acceptă numai cererile înregistrate în limita mijloacelor financiare ale Programului dispunibile în acest scop;

$115.3               Cererile parvenite în adresa AEE după epuizarea mijloacelor financiare disponibile sunt înregistrate în Registrul respectiv, fără preluarea a careva angajamente financiare de către Agenție și cu informarea solicitanților despre încheierea Programului;

$115.4               Recepționarea cererilor se efectuează de către persoana responsabilă din cadrul AEE, care înregistrează cererea în registrul special ținut în acest scop;

$115.5               Copia cererii înregistrate la AEE se restituie solicitantului;

$115.6               Procesul de examinare a cererii și documentelor prezentate se efectuiază întru verificarea criteriilor de eligibilitate stipulate în prezentul Regulament și în scopul verificării corectitudinii și legalității datelor/informațiilor prezentate.

$116.             Atribuțiile și drepturile Comisiei de selectare a cererilor

 

$116.1               Comisia de selectare din cadrul AEE, în continuare – comisia, este creată prin ordinul Directorului AEE, pe perioada realizării Programului;

$116.2               Membrii comisiei sunt numiți din rîndul angajaților Agenției pentru Eficiență Energetică, reprezentanților PEBM și autorităților publice de profil, în număr de (5) și mai mulți membri;

$116.3               Comisia este condusă de un  Președinte ales din rîndul membrilor comisiei prin majoritatea simplă a voturilor;

$116.4               În atribuțiile Comisiei intră evaluarea documentelor și informațiilor prezentate de solicitant în scopul primirii deciziei de încheiere a contractului de subvenționare și acceptarea finanțării nerambursabile sau acreditarea furnizorilor de echipamente;

$116.5               Evaluarea se face în baza listei de verificări (check list) elaborate în acest scop de către membrii Comisiei și aprobată de către Președintele Comisiei;

$116.6               Comisia este în drept să respingă cererile solicitanților, care nu întrunesc criteriile eligibile prevăzute în prezentul Regulament, inclusiv și în cazul în care:

$1c)      În documentele sau informațiile prezentate Agenției au fost incluse  date denaturate sau incomplete;

$1d)     Nu au fost prezentate Agenției documentele sau informațiile indicate în prezentul Regulament sau cele solicitate suplimentar;

$116.7               Decizia de acceptare sau respingere a cererilor solicitanților se i-a prin majoritatea simplă a voturilor membrilor Comisiei;

$116.8               Decizia Comisiei se aduce la cunoștința solicitantului în termen maxim de 3 zile lucrătoare prin una din opțiunile existente – pagina web, poștă, inclusiv electronică, prin intermediul telefonului, etc.;

$116.9               Toate acțiunile și deciziile primite de comisie sunt consemnate în procesul - verbal al ședinței, întocmit de secretarul comisiei și semnat de toți membrii acesteia, care este înregistrat într-un registrul special ținut în acest sens;

$116.10           Ședința este deliberativă dacă la ea sunt prezenți majoritatea simplă a  membrilor comisiei;

$116.11           Modificarea sau completarea componenței Comisiei se face numai în baza Ordinului Directorului AEE;

$116.12           Solicitanții, cererile cărora au fost acceptate pentru finanțarea nerambursabilă,  devin Beneficiari ai Programului;

$116.13           Termenul de examinare a cererilor este de pînă la 30 zile lucrătoare.

$117.             Acordarea finanțării

 

$117.1               Solicitantul, a cărui cerere de finanțare nerambursabilă a fost acceptată de către AEE, se prezintă la sediul AEE pentru semnarea contractului de subvenționare, avînd asupra sa:

 1. act de identitate;
 2. certificat bancar despre înregistrarea contului de                   

      decontare în MDL;

$1c)      întreprinderile micro și mici prezintă extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor și rechizitele bancare.

                                  

$117.2               Solicitantul va dispune de un termen de 30 de zile pentru a semna Contractul de subvenționare cu AEE, din data notificării de către Agenție despre aprobarea finanțării, în caz contrar, acesta este exclus automat din Program iar în locul lui este acceptat următorul beneficiar de pe listă

$118.            Finanțarea cheltuielilor eligibile

 

$118.1               Suma aprobată nu se poate suplimenta, iar beneficiarul va asigura din surse proprii finalizarea proiectului, dacă acesta din anumite motive a fost modificat;

$118.2               Agenția nu acordă plăți în avans și finanțează doar cheltuielile eligibile efectuate după semnarea contractului de subvenționare;

$118.3               Finanțarea cheltuielilor eligibile se efectuează după prezentarea următoarelor documente:

$1a)        factura fiscală sau de expediție a furnizorului acreditat cu bonul fiscal anexat (sau documentația care adeverește transferul bancar), ce confirmă procurarea echipamentului și materialelor adiționale instalării, cheltuielile de transportare și instalare;

$1b)        procesul-verbal de primire-predare a lucrărilor executate  privind instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului, întocmit de către beneficiar și furnizorul acreditat;

$1c)        Certificatul de garanție al echipamentului și a lucrărilor executate pe o perioadă nu mai mică de 12 luni, din momentul instalării și punerii în funcțiune a echipamentului;

$1d)       Contractul de deservire tehnică a echipamentului pe o perioadă nu mai mică de 12 luni, din momentul  instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.

$119.             Documentele obligatorii necesare rambursării

 

$119.1               Cererea de rambursare, completată integral prin tehnoredactare computerizată și semnată de beneficiar (Anexa nr. 6);

$119.2               Factura fiscală sau de expediție a furnizorului acreditat cu bonul fiscal anexat (sau documentația care adeverește transferul bancar),ce confirmă procurarea echipamentului și a materialelor adiționale instalării, cheltuielile de transportare și instalare;

$119.3               Procesul-verbal de primire-predare a lucrărilor executate privind instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului, întocmit de către beneficiar și furnizorul acreditat;

$119.4               Certificatul de garanție al echipamentului și a lucrărilor executate, pe o perioadă nu mai mica de 12 luni, din momentul punerii în funcțiune a echipamentului;

$119.5               Contractul de deservire tehnică a echipamentului pe o perioadă nu mai mică de 12 luni, din momentul  instalării și punerii în funcțiune a echipamentului.

$120.             Condiții generale privind întocmirea documentelor

care se depun la AEE

$120.1               Să fie completate integral și corect;

$120.2               Să nu conțină date denaturate;

$120.3               Să fie prezentate în modul și termenii stabiliți de prezentul Regulament.

$121.             Etapele de desfășurare a Programului

 

Pasul

Responsabil

Aiunea

Perioada

1.

Agenția pentru Eficiență

Energeti

Lansarea și promovarea Programului pentru furnizorii acreditați

 

2.

Furnizorul

Depunerea întregului set dedocumente pentru

participare la Program.

 

3.

Furnizorul

Prezentarea oferteiprivind tipul echipamentului

produs și care urmează a fi livrat în cadrul Programului

 

4.

Furnizorul

 Întocmirea și prezentarea formeide aplicare şia setuluide documente necesare participăriilaProgram.

 

5.

Agenția pentru Eficiența

Energeti

Recepționarea cererilor și acreditarea furnizorilor

în cadrulProgramului

 

6.

Agenția pentru Eficiența

Energeti

Lansarea șipromovarea programuluipentru

beneficiari

 

7.

Solicitantul

Solicitarea Regulamentuluiprivind participarea la

Program.

 

8.

Solicitantul

Selectarea tipuluide echipamentdin ofertele

prezentate de furnizorii acreditați în cadrul Programului

 

9.

Solicitantul

Întocmirea și prezentarea cereriide finanțare nerambursabilă necesarăparticipăriila Program.

 

10.

Solicitantul

Depunerea întregului set dedocumente pentru

participare la Program.

 

11.

Agenția pentru Eficiență

Energeti

Recepţionarea şiînregistrarea cererii şia documentelor  pentruparticipare la Program.

 

12.

Agenția pentru Eficiență

Energetică (Comisia de selectare)

Examinarea cererii solicitantului şia setuluide

documente pentru participare laProgram:

$1      Verificarea criteriilor de eligibilitate;

$1      Evaluarea cererii și documentelor;

 

13.

Agenția pentru Eficiență

Energetică (Comisiade selectare)

$1      Examinarea check list-urilor;

$1      Adoptarea decizieiprivind selectarea BeneficiarilorProgramului

 

14.

Agenția pentru Eficiență

Energetică în Moldova  în comun cu Beneficiarul

$1      Semnarea contractului de subvenționare în cadrul Programului

 

15.

Beneficiarul

$1      Procurarea echipamentului, materialelor adiționale montării, transportarea la locul destinației- din surse proprii.

 

16.

Furnizorul acreditat

$1      Livrarea în baza facturii fiscale sau de expediție a cazanului/sobei/arzătorului și a materialelor adiționale instalării;

$1      Transportarea echipamentului la locul destionației;

$1      Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului

$1      Eliberarea certificatului de garanție pe un termen de cel puțin 12 luni

$1      Încheierea contractului de deservire tehnică a echipamentului, pe o perioadă nu mai mică de 12 luni

 

17.

Furnizorul și Beneficiarul

$1      Întocmirea procesului verbal de primire-predare a lucrărilor executate

 

18

Beneficiarul

$1      Depunerea cereriide rambursare cu prezentarea documentelor necesare

 

19.

Agenția pentru Eficiență

Energetică în Moldova

$1      Recepționarea și verificarea cererii și documentelor prezentate pentru finanțarea nerambursabilă

$1      Transferul sumei agreate în contractul de subvenționare

$1      Monitorizarea  echipamentului pe durata contractului în vederea respectării condițiilor contractuale de menținere și utilizare a echipamentului.

 

 

 

$122.            Monitorizarea executării condițiilor contractuale

 

$122.1               Beneficiarul este obligat să mențină  investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de 12 luni, din ziua efectuării transferului subvenției la contul bancar al acestuia;

$122.2               Pe durata contractului de subvenționare, angajații AEE sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul realizării Programului pot efectua vizite la locul instalării și funcțiunii echipamentului Beneficiarului în vederea constatării respectării condițiilor contractuale de menținere și utilizare a obiectului contractului conform destinației;

$122.3               Angajații AEE sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul realizării Programului pot efectua vizite la solicitanții Programului, pentru a constata locul unde se intenționează de a instala echipamentul, care urmează a fi achiziționat după acceptarea cererii de finanțare nerambursabilă.

$123.            Termenul de procurare și instalare a echipamentului și retragerea finanțării nerambrusabile

$123.1               Termenul de procurare și instalare a echipamentului este de 30 zile calendaristice din ziua semnării contractului de subvenționare, cu dreptul de prelungire a termenului cu cel mult 20 zile calendaristice;

$123.2               Finanțarea nerambursabilă acordată se va retage de la Beneficiar, în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele cazuri:

$1a)      nu va permite persoanelor, indicate la pct. 22.2 al prezentului Regulament, la locul instalării și funcționării echipamentului în vederea monitorizării respectării condițiilor contractuale;

$1b)      va refuza prezentarea în scris a informației în termenul stabilit de AEE privind tipul de biocombustibil solid utilizat, cantitatea și prețul de achiziție a biocombustibilui solid utilizat lunar și anual;

$1c)      echipamentul și/sau materialele adiționale nu sunt prezente la fața locului conform procesului-verbal de primire – predare a lucrărilor executate întocmit de beneficiar  și furnizorul acreditat la momentul punerii în funcțiune, sau au fost înstrăinate terțelor persoane;

$1d)     echipamentul nu este instalat conform procesului-verbal de primire – predare a lucrărilor executate;

$1e)        modelul, parametrii tehnici, puterea instalată și tipul echipamentului nu corespunde datelor inițiale prezentate în dosarul de rambursare;

$1f)       neinformarea AEE în scris, în termen de 5 zile calendaristice, pe durata contractului, despre schimbarea proprietarului imobilului unde a fost instalat echipamentul sau restituirea echipamentului furnizorului în cazul depistării unui viciu ascuns și substituirea cu altul de același tip;

$1g)      ne informarea în scris a noului proprietar al imobilului despre  monitorizarea de către reprezentanții AEE a echipamentului și de a le permite constatarea utilizării acestuia conform destinației;

$1h)      alte cazuri ce compromit realizarea Programului de subvenționare a procurării și instalării cazanelor pe biocombustibil solid.

 

$124.             Reguli de publicitate privind lansarea și realizarea Programului

$124.1               Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina web a AEE (www.aee.md inclusiv www.biomasa.md);

$124.2               Informațiile și instrucțiunile valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea AEE.

 docxAnexele_Reg._Subventionarii_21.04.2016.docx92.2 KB

REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
pentru Eficienţă Energetică 
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 1. Agenţia pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Agenţia) este un organ administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile. 

 2. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, conturi trezoreriale, patrimoniu propriu şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic. 


Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, 
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
Secţiunea 1
Misiunea

 1. Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora. De asemenea, Agenţia are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate. 


Secţiunea 2
Funcţiile de bază

 1. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:

  1. implementează politica statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  2. avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

  3. coordonează programele şi planurile de acţiune, elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi programele de eficienţă energetică finanţate de instituţii sau de organizaţii internaţionale, în baza unor acorduri guvernamentale;

  4. asigură evidenţa, prin ţinerea de registre, a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale;

  5. asigură diseminarea informaţiei privind eficienţa energetică, inclusiv privind mecanismele de eficienţă energetică, cadrul financiar şi legal adoptat în scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie;

  6. autorizează persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea auditelor energetice;

  7. prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic rapoarte anuale privind activitatea sa şi dispune publicarea lor.


Secţiunea 3
Atribuţiile Agenţiei

 1.     Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

  1. participă la elaborarea proiectelor de programe şi de planuri naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  2. elaborează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  3. acordă asistenţă informaţională autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de sporire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie;

  4. acordă asistenţă consultativă şi informaţională societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;

  5. aprobă, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, programele de formare a experţilor şi auditorilor în domeniul energeticii, a managerilor energetici, elaborate de instituţiile de învăţămînt  specializate şi acreditate;

  6. evaluează potenţialul de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie;

  7. cooperează cu instituţiile şi cu organismele internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi valorificării surselor regenerabile de energie, în limitele competenţei stabilite de Guvern;

  8. creează o bază informaţională în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, prezintă solicitanţilor informaţii;

  9. organizează seminare, conferinţe şi expoziţii pentru promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie;

  10. în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, prezintă propuneri pentru tematica cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale în domeniul eficienţei energetice, necesare pentru:

   • elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură, precum şi de proiecte privind eficienţa energetică;

   • implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul eficienţei energetice;

   • crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul eficienţei energetice;

   • reducerea cheltuielilor în procesul de utilizare a  resurselor energetice. 


Secţiunea 4 
Drepturile Agenţiei 

 1. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:

  1. să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce sînt de competenţa sa specialişti şi experţi ai ministerelor şi ai altor persoane juridice de drept public sau privat;

  2. să instituie în cadrul Agenţiei grupuri de lucru, comisii tehnice, ştiinţifice, economice în problemele ce sînt de competenţele sale;

  3. să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, cu autorităţile publice, persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate contracte şi acorduri ce ţin de domeniul de activitate;

  4. să recepţioneze, în modul stabilit de lege, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul republicii informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;

  5. să aibă acces, în cazurile expres prevăzute de lege, la documentele aferente activităţilor practicate, inclusiv la informaţiile confidenţiale care constituie secret de stat sau comercial, să obţină extrase din documentele menţionate, precum şi informaţii suplimentare, în condiţiile prevăzute de lege;

  6. să posede şi să administreze patrimoniul ce i-a fost transmis, precum şi bunurile procurate ca urmare a activităţii desfăşurate, în conformitate cu împuternicirile sale;

  7. să beneficieze de asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, de donaţii externe şi interne, în corespundere cu legislaţia în vigoare;

  8. să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic propuneri argumentate privind necesitatea operării unor modificări în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi în oricare din actele normative care reglementează domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice;

  9. să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, la activitatea unităţilor regionale şi internaţionale, specializate în domeniu, în conformitate cu împuternicirile sale, acordate în modul stabilit de legislaţie.


Capitolul III 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

 1. Agenţia este condusă de către director , care este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul  ministrului economiei. 

 2. Director al Agenţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniile tehnic, economic sau juridic şi calificarea corespunzătoare, să posede experienţă de minimum 5 ani în domeniu. 

 3. Directorul are în subordinea sa un director adjunct, care, în caz de necesitate, îndeplineşte funcţiile directorului.

 4. Directorul adjunct este numit  în şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului economiei.

 5. Directorul :

  1. este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin Agenţiei, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, ordinelor ministrului economiei, precum şi a prevederilor prezentului Regulament;

  2. organizează activitatea Agenţiei;

  3. reprezentă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, persoanele fizice şi juridice autohtone şi din alte ţări, în limitele competenţei sale;

  4. încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi deschide conturi în instituţiile bancare;

  5. semnează documente financiare, bancare, sinteza  programelor,  dările de  seamă şi rapoartele Agenţiei;

  6. asigură elaborarea  programului de  activitate şi a  proiectului devizului anual de cheltuieli ale Agenţiei;

  7. asigură elaborarea proiectului structurii organizatorice a Agenţiei şi aprobă Regulamentul intern al acesteia;

  8. dispune şi administrează mijloacele Agenţiei, în conformitate cu funcţiile  ce-i revin;

  9. angajează în funcţie şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, aprobă obligaţiile funcţionale ale acestuia expuse în fişele de post respective;

  10. aprobă documente privind premiile şi alte plăţi de stimulare pentru personalul aparatului Agenţiei, precum şi le aplică sancţiuni disciplinare, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;

  11. semnează ordine, aprobă regulamente şi alte acte de uz intern, care sînt executorii pentru întregul personal al Agenţiei;

  12. semnează procesele-verbale ale Agenţiei privind respectarea prevederilor actelor normative din domeniile sale de activitate, în limitele competenţelor Agenţiei, precum şi avize şi răspunsuri la demersurile agenţilor economici şi ale autorităţilor administraţiei publice;

  13. întreprinde măsurile de rigoare pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii Agenţiei;

  14. reprezintă statul, în conformitate cu deplinele puteri, acordate în modul stabilit de legislaţie, în Tratatul Cartei Energiei, în alte organisme internaţionale în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile  de energie.

 6. Directorul poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuţiilor şi activitatea economico-financiară a Agenţiei.


Capitolul IV
DISPOZIŢII SPECIALE
Secţiunea 1
Evidenţa contabilă şi controlul activităţii Agenţiei 

 1. Agenţia are obligaţia de a prezenta organului central de specialitate în domeniul energetic rapoarte semestriale şi, la solicitare, informaţii periodice privind activitatea sa.

 2. Agenţia prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.


Secţiunea 2
Finanţarea activităţii Agenţiei

 1. Activitatea Agenţiei este finanţată de la bugetul de stat.

 2. Salarizarea personalului Agenţiei se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

 3. Persoanele angajate provizoriu de Agenţie în calitate de experţi în domeniul energetic sînt remunerate conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate de Agenţie cu acestea.